Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Suomen Asumisen Apu ry / Parempaa elämää lähitoiminnalla -hanke ja SAAennakoida -hanke, Tapiontori 1, 10. krs. 02100 Espoo

Yhteyshenkilö

Toiminnan johtaja Ari Nikkola,

Rekisterin nimi

Parempaa elämää lähitoiminnalla -hankkeen Porinaporukka-toiminnan asiakas- ja vapaaehtoisrekisteri.

AsumisenApu neuvonnan (SAAennakoida -hankkeen osana) asiakkaat.

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään neuvonnan apuna, tiedottamiseen, tiedonkeruuseen, tapahtumien markkinointiin, yhteydenpitoon sekä hankkeen materiaalien postitukseen. Lisäksi tietoja voidaan käyttää anonyymisti raportointiin rahoittajalle (STEA) tai toiminnan viestinnässä (lukumäärä, sukupuoli, ikäryhmä).

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään asiakkaiden osalta seuraavia tietoja: etu- ja sukunimi, asuinalue, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Lisäksi voidaan tallentaa neuvonnan osalta tietoa asumistilanteesta ja sen ratkaisemisesta sekä Porinaporukan osalta tietoa hankkeen toimintaan osallistumisesta. Porinaporukan vapaaehtoisten osalta kirjataan seuraavia tietoja: rooli vapaaehtoisena, etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, ikäryhmä (18–29 v., 30–64 v, yli 65-v.).

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta järjestön ulkopuolelle. Nimi ja osoitetieto voidaan luovuttaa hankkeen koulutetulle vapaaehtoiselle, jos se on esimerkiksi toimintaan osallistumisen kannalta välttämätöntä (esim. saattoapu).

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoituksen täyttämistä varten, ellei voimassa oleva lainsäädäntö määrää henkilötietojen säilytyksestä muuta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Pääsy tietoihin on vain niillä Suomen Asumisen Apu ry:n työntekijöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä puitteissa. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisterin tarkistusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopio. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön.

Korjaus-, oikaisu- ja poisto-oikeus

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeuden toteuttamisesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.